Studio


Behind the scenes

Om mig som fotograf

MITT JOBB ÄR ATT LÖSA DINA PROBLEM

Hitta rätt rekvisita, bygga ihop scenariot, skapa det önskade ljuset, allt för att forma och leverera de bilder som du behöver, det är vad allt handlar om i slutänden.

Pragmatism – INTE BARA passion

När man försöker beskriva sig själv, så pratar man gärna om passionen till att skapa, till fotograferingen. Men vad händer när den inte infinner sig? Du måste ändå leverera till 100%. Därför pratar jag hellre om att vara praktisk.

Mitt mål varje dag är att hitta det bästa sättet att skapa det av kunden eftersökta resultatet i bilderna

Att tillföra värde och att vara en tillgång snarare än en kostnad

Även om fotografering kan ses enbart att skapa bilder, så är det så ofta mycket mer. Som fotograf jobbar du oftare som problemlösare, än bara som artist. Att ta produkter, mat, en person, en plats den presentation den behöver, och även hitta sätt att göra det på som kanske inte tänkts på tidigare.

Jag utgår från min studio i Malmö, där jag gör mat, dryck & produktfotografering, men även porträtt. Ute på plats är det oftare mode, livsstil och editorial arbete.

Som matfotograf jobbar jag med matstylister, men inte sällan faller den lotten oss att göra stylingen själva i studion. Inte för inte att man spenderar mycket tid i köket och lägger mycket tanke bakom varje liten detalj i en matbild.

 

About me as a photographer

MY JOB IS TO SOLVE YOUR PROBLEMS

Finding the right props, building the suitable set, creating the desired light, to shape and deliver the image assets you need is what it all comes down to.

Practicality ALONG WITH passion

When you try to describe yourself, it's easy to talk about your passion to creating, to photography. But what happens when you don't feel it? You still have to deliver 100%. That's why I prefer talking about practicality.

My goal is to every day find the best way to create the stunning result you as a client expect and need for your images.

Bringing value and being an asset rather than a cost

Although photography can be seen as only creating images, it's often so much more than that. As a photographer you often work more as a problem solver than just an artist. Bringing products, food, a person, a location that presentation it needs, and also finding ways in how to do it that might not have been thought of before.

My base is in my studio in Malmö, where I do food, beverage & product photography, but also portraits. On location it's more often fashion, lifestyle & editorial work.

As a food photographer I work with food stylists, but also often we do the styling ourselves in the studio. You wind up spending a lot of time in the kitchen and put a lot of thought into every little detailj in a food image.